Tite

Paul ya sɛmɛ wemu tun Tite mu ge, wee wu wa naha, ma na já wu logo kelee na wu lɔ ɲɛri mayɛ mu.