Mamaara kafila kaya kpuun li wo ɲɔkɔɔnrɔ kafila

Downloads: 

Mali kalaagbagbɔhɔ ki wo minisitiri wu w'a we ɲɔkɔɔnrɔ kafila we ka mamaalaa kafilakaya kpuun li shizhaa na. Ga tubaabuu jomɔ pu yɛ ni p'a ka.

Ma bu jo m'a pu kalaa, le kuɲuu le mugi.

RobertDict167x127.jpg