Contact

Wèe tataga ke ki wa nɔhɔdaan wu ni ge, ma ja já sɛmɛ tun wù mu kee na. Li wa fanha fo ma na ma sɛmɛɛ kɔnɔ kuɲuu li shɛ, kelee na ma mɛgɛ ka wɛ, fo ma bu da m'a yegeŋɛ ka pye, ma funŋɔ di ɲɛ m'a kee wo ɲɔshɔɔrɔ ta.

Target Image