Heburuu

Sɛmɛ wemu w'a tun Heburuu pu mu ge, wee wu wa naha, ma na já wu logo kelee na wu lɔ ɲɛri mayɛ mu.