2 Timote

Paul ya sɛmɛ shuun wo wemu tun Timote mu ge, wee wu wa naha, ma na já wu logo kelee na wu lɔ ɲɛri mayɛ mu.